Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả lĩnh vực
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
35/HD-BTC 28/02/2019 Văn bản số 35/HD-BTC ngày 28/02/2019 của Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện năm 2019
08/TB-BTC 15/02/2019 Thông báo số 08/TB-BTC ngày 15/02/2019 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh mức chi thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018-2019 theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
07/TB-CQTT 14/02/2019 Thông báo số 07/TB-CQTT ngày 14/02/2019 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2019
292/CTr-UBND 18/01/2019 Chương trình hành động số 292/CTr-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
202/KH-BTC 14/01/2019 Kế hoạch số 202/KH-BTC ngày 14/01/2019 của Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh về tổ chức, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2019
01/TB-CQTT 05/01/2019 Thông báo số 01/TB-CQTT ngày 05/01/2019 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh về kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2018 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103 814347 / Email: lhhphutho@gmail.com / Website: www.trithucdatto.vn

Giấy phép xuất bản số: 08/GPTTĐT-STTTT ngày 22/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Chịu trách nhiệm: ThS. Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch